• USD/4060KHR
  THB/134KHR
  CNY/628KHR
  VND/176KHR
 • JPY/3761KHR
  AUD/3133KHR
  EUR/4857KHR
  GBP/5639KHR

កម្មវិធីសាសនា