• USD/4068KHR
  THB/134KHR
  CNY/629KHR
  VND/177KHR
 • JPY/3822KHR
  AUD/3154KHR
  EUR/4919KHR
  GBP/5687KHR