• USD/4085 KHR
  THB/130KHR
  CNY/600KHR
  VND/176KHR
 • JPY/3901KHR
  AUD/2954 KHR
  EUR/4805KHR
  GBP/5236KHR

ស្ត្រីឆ្លាតវ័យ