• USD/4045KHR
  THB/134KHR
  CNY/615KHR
  VND/175KHR
 • JPY/3882KHR
  AUD/2976KHR
  EUR/4818KHR
  GBP/5401KHR

មាតាឆ្លាតវៃ