• USD/4062KHR
  THB/136KHR
  CNY/627KHR
  VND/176KHR
 • JPY/3914KHR
  AUD/3131KHR
  EUR/4930KHR
  GBP/5553KHR

CEO TALK