[វីដេអូ] Ep.34 ប្រធានបទ៖ ហេតុអ្វីបានជាជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងចុះមិនទៀងទាត់ចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម?

 
[វីដេអូ] Ep.34 ប្រធានបទ៖ ហេតុអ្វីបានជាជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងចុះមិនទៀងទាត់ចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម?

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖