សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះជនឆបោក

ដើម្បីចៀសផុតពីហានិភ័យទាំងនេះ សូមបងប្អូនត្រួតពិនិត្យ លេខគណនី លេខទូរស័ព្ទ និងឈ្មោះអ្នកទទួល ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលទូទាត់ប្រាក់។

 
សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះជនឆបោក

១. តាមរយៈការផ្ញើរសារ

២. តាមរយៈទូរស័ព្ទ

៣. តាមរយៈការបន្លំកូដ QR

ប្រភព ៖ បាគង - BAKONG