គន្លឹះខ្លីៗ លើសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ internet

បច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់បណ្តាល internet មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ទន្ទឹមនឹងបញ្ហាវិបត្តិកូវីដ១៩ មនុស្សត្រូវងាកមកប្រើ internet ទ្វេដងនៅផ្ទះជាដើម។បើនិយាយទៅលើសុវត្ថភាពតាមអ៊ីនធឺណិត (internet)គឺមានសារ:សំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះ។

 
គន្លឹះខ្លីៗ លើសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ internet

ប្រសិនបើអ្នកមិនបានដឹងអំពីវិធីការការពារនោះទេ នោះវានឹងធ្វើឲ្យជួបហានិភ័យដូចជា បាត់បង់ប្រាក់ ឬខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាដើម។

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីងាយៗមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថភាព:

 

 

ប្រភព: secudemy