តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី សំរាប់ខែវិច្ឆិកា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី សំរាប់ខែវិច្ឆិកា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដោយ ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៤.២៥០ រៀល/លីត្រ និង ប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ៥.១៥០​ រៀល/លីត្រ៕

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia