[វីដេអូ] Ep.09 ប្រធានបទ៖​ តើការធាត់ និងលើសគីឡូមានហានិភ័យអ្វីខ្លះ?

 
[វីដេអូ] Ep.09 ប្រធានបទ៖​ តើការធាត់ និងលើសគីឡូមានហានិភ័យអ្វីខ្លះ?

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានវីដេអូដូចខាងក្រោម៖