រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ រយៈពេល ០២(ពីរ)សប្តាហ៍ចំពោះទីតាំងទាំងនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨-២១ ខែមេសា

 
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ រយៈពេល ០២(ពីរ)សប្តាហ៍ចំពោះទីតាំងទាំងនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨-២១ ខែមេសា

(កំពង់ចាម)៖ នាថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ រយៈពេល ០២(ពីរ)សប្តាហ៍ ដោយចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០៨-២១ មេសា៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖ 

 

 

 

ប្រភព: ក្រសួងព័ត៌មាន