ក្រសួងសុខាភិបាល! នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ សម្រាប់គ្រប់គ្រង ថែទាំង និងព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ

 
ក្រសួងសុខាភិបាល! នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ សម្រាប់គ្រប់គ្រង ថែទាំង និងព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ

 

ប្រភព: ក្រសួងព័ត៌មាន