រាជរដ្ឋាភិបាល! ចេញសេចក្តីសម្រេចការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរ និងបិទរមនីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា

 
រាជរដ្ឋាភិបាល! ចេញសេចក្តីសម្រេចការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរ និងបិទរមនីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា

យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពី ការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមនីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដែលមានរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម:

ប្រភព: ផេកហ្វេប៊ុកសម្តេច ហ៊ុន សែន