តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីដែលត្រូវអនុវត្ត សំរាប់ខែមេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីដែលត្រូវអនុវត្ត សំរាប់ខែមេសា

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម