ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី  ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ១១១នាក់​ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ​ ២៦៤នាក់

-ករណីស្លាប់​ ០៧នាក់​ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០៦នាក់)

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល