[វីដេអូ]​​​​​ Ep.59 ប្រធានបទ៖ តើអ្នកមានលើសជាតិស្ករ រឺអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរទៅពិនិត្យភ្នែកពេលណា?

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.59 ប្រធានបទ៖ តើអ្នកមានលើសជាតិស្ករ រឺអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរទៅពិនិត្យភ្នែកពេលណា?

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖