[វីដេអូ]​​​​​ Ep.61 ប្រធានបទ៖ ផលវិបាកនៃការខ្វះជាតិស្ករ និងលើសជាតិស្ករចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.61 ប្រធានបទ៖ ផលវិបាកនៃការខ្វះជាតិស្ករ និងលើសជាតិស្ករចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖