ស្ថានភាពកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

 
ស្ថានភាពកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៧២នាក់ លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ  (PCR)​​ ខណ:ករណីជាសះស្បើយ ៤៩៤នាក់ និងករណីស្លាប់ ១៥នាក់ ក្នុងនោះករណីឆ្លងអ្នកដំណើរពីបរទេសមានចំនួន ២៥នាក់។

ដូចនេះករណីឆ្លងសរុបមានចំនួន ១១៥, ៦០៧នាក់ និងករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន ១០៩, ២៩៦៕