អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារ៍ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌លឿង ជាថ្ងៃល្អ ✅

 
អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

*មនុស្សកើតឆ្នាំជូត៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ មានរឿងរ៉ាវមិនល្អកើតឡើងក្នុងការងាររបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយធ្វើវាដោយជឿជាក់ អ្នកអាចនឹងឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំឆ្លូវ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ គួរបញ្ជប់ការងារអោយរួចរាល់ក្នុងថ្ងៃនេះ កុំទុកទៅដល់ថ្ងៃស្អែក។ ប្រើសិនមានកម្មវិធីជួបជុំ អ្នកគួរត្រឡប់មកផ្ទះវិញអោយបានលឿនកុំនៅយូរពេកវាអាចនឹងមិនល្អសម្រាប់អ្នក។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំខាល៖ 
សុខភាព៖ ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាសុីន ឬយានជំនិះ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ គួរធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយដោយខ្លួនឯង កុំពឹងលើអ្នកដ៏ទៃគេអាចធ្វើអោយការងារអ្នកមានបញ្ហា ឬមានកំហុសឆ្គងកើតឡើង។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំថោះ៖ 
សុខភាព៖ ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ការសម្រាលបុត្រ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មី។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងល្អពីគូរស្នេហ៍ ឬប្តីប្រពន្ធ។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរោង៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ប្រសិនមាននរណាម្នាក់មកបបួលសហការបណ្តាក់ទុនក្នុងអាជីវកម្មថ្មី កុំទាន់អាល់សម្រេចភ្លាមៗ ត្រូវពិភាក្សារជាមួយគ្រួសារ ឬក្រុមការងារជាមុនសិន។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំម្សាញ់៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានការងារមមាញឹកច្រើន ធ្វើអោយអ្នកកាន់តែឈឺក្បាល។ អាចមានការអញ្ជើញអោយចូលរួមកម្មវិធី។
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា តែត្រូវចំណាយទៅវិញជាមួយនឹងអំណោយ។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមី៖ 
សុខភាព៖ ប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរទាំងទីជិតនឹងឆ្ងាយ។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ គួរធ្វើការងារសំខាន់ៗទៅថ្ងៃបន្ទាប់។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមែ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម។ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ការប្រជុំ ឬកម្មវិធី ឬចុះហត្ថលេខាជាមួយដៃគូរសហការ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ថ្ងៃមិនល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងស្នេហា អាចមានទំនាស់រវាងប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍។

*មនុស្សកើតឆ្នាំវក៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ អ្នកអាចសម្រេចរាល់កិច្ចការដែលនៅសល់ក្នុងថ្ងៃនេះ តែកុំបង្កើតការងារថ្មី ឬធ្វើការវិនិយោគថ្មីឡើយ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលបន្តិចបន្តួច។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរកា៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ លទ្ធផលមិនដូចគិត ដូច្នេះកុំរំពឹងទុកខ្លាំងពេក ព្រោះអ្នកមិនអាចសម្រេចដល់គោលដៅបានឡើយ។ មានបញ្ហារាំងស្ទះច្រើនក្នុងការងារ ប៉ុន្តែមានមនុស្សចាំជួយ។
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។  
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំច៖ 
សុខភាព៖ សុខភាពចុះខ្សោយ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ព្យាយាមកាត់បន្ថយការខ្វែងគំនិត ឬមិនចុះសម្រុងជាមួយក្រុមការងារ។ កុំបង្កើតការងារថ្មី អ្នកមិនអាចសម្រេចបានទាំងអស់នោះទេ។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំកុរ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ប្រសិនអ្នកជាអ្នកធ្វើការ អ្នកគួរបង្ហាញពីសម្ថភាពរបស់អ្នកអោយមេរបស់អ្នកឃើញ អ្នកនឹងទទួលបាននូវឱកាសល្អដើម្បីទទួលបានដំណែលថ្មី។ ជាថ្ងៃល្អសម្រាប់បើកអាជីវកម្មថ្មី ឬការវិនិយោគ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។  
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

សូមចុច join Telegram  https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui  ​https://t.me/sereymongkoltips