[វីដេអូ] រឿងគួរ និងមិនគួរធ្វើទាក់ទងនឹងការឈឺចាប់ពេលសំរាល

ការឈឺចាប់ក្នុងអំឡុងពេលសម្រាលកូន គ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តជាងស្ត្រីដូចគ្នាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មួយនេះនោះទេ។ ព្រោះអារម្មណ៍ពេលនោះមនុស្សស្រីទទួលបានគ្រប់រស់ជាតិ ទាំងហត់ ឈឺចាប់ ហើយស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ម្តងៗទំរាំតែកូនរុញច្រានចេញមកផុត។

 
[វីដេអូ] រឿងគួរ និងមិនគួរធ្វើទាក់ទងនឹងការឈឺចាប់ពេលសំរាល
[វីដេអូ] រឿងគួរ និងមិនគួរធ្វើទាក់ទងនឹងការឈឺចាប់ពេលសំរាល
[វីដេអូ] រឿងគួរ និងមិនគួរធ្វើទាក់ទងនឹងការឈឺចាប់ពេលសំរាល

តែទោះជាយ៉ាណា អ្នកជំនាបាណែនាំថា កាឈឺចាប់នេះអាជួយកាត់ន្ថបានប្រសិបើអ្នម្តាយអនុ​​​ត្តតា​​​វិ​​​ធី​​សា​​​ស្ត្រណា​​​មួ​​​​ ​​​ក្នុចំណោវិធីម្មជាតិទាំពីរយ៉ានេះ

.ការម៉ាស្សា

ការម៉ាស្សាថ្នមៗ អំឡុពេលម្រាកូន អាចជួកាត់ន្ថការឈឺចាប់ស់ស្ត្រីបាមួកម្រិ ហើយអាជួជំរុញឲ្យស្ត្រីមានម្លាំប្រឹងង្កើកូនកាន់តែខ្លាំង តែទោះជាយ៉ាណា ការម៉ាស្សាខ្នគួរតែនុត្តដោអ្នជំនា គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ដែធ្លាប់មាទពិសោន៍ ប្រសិបើធ្វើសម្មភាមិនបាត្រឹមត្រូ អាចនាំឲ្យមាផលវិបាកដល់ការម្រាលកាន់តែខ្លាំង។

.សម្រាក្នុងទឹក

តើអ្នកឆ្ងល់ទេ ហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីមួចំនួនចូចិត្តម្រាលកូក្នុទឹក? ដោយសាតែភាត្រជាក់នៃទឹ អាចជួកាត់ន្ថយកាឈឺចាប់ ហើយជួឲ្យការុច្រានកូមកក្រៅមាភាពងាស្រួនិប្របទៅដោសុវត្ថិភា

សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

 

 

ដោយ: ជា បញ្ញា