តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់​ ៣០​ ខែវិច្ឆិកានេះ ដោយ ៖

ប្រេងសាំងធម្មតា ២៩០០រៀល/លីត្រ

ប្រេងម៉ាស៊ូត ២៦០០រៀល/លីត្រ ។

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

 

ប្រភព: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម