សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបូកគោ នៃខេត្តកំពត

 
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបូកគោ នៃខេត្តកំពត

សូមចុចlink Telegram Channel CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈ https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត