ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានជាសះស្បើយត្រូវលុបចោល

ក្រសួងសុខាភិបាល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបបធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់គ្រូពេទ្យ និងក្រុមផ្តល់សេវាជួរមុខ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩។

 
ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានជាសះស្បើយត្រូវលុបចោល

សូមអានសេចក្តីលំអិតស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបបធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងក្រុមផ្តល់សេវាជួរមុខ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចខាងក្រោម៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល