មកដឹងពីតួធំៗប្រចាំ K-Drama ណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំតំណាលគ្នា

ដោយសារចូលប្រឡូកសិល្បៈមុន ឬក្រោយ តារាកូរ៉េតែងសម្ដែងការគោរពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយមិនគិតអាយុឡើយ ព្រោះពួកគេគោរពទៅលើបទពិសោធដែលឈានជើងលើវិស័យនេះមុន។ ប៉ុន្តែក៏នៅមានតារាភាគច្រើនរាប់អានគ្នា ដោយមិនបានប្រកាន់រៀមច្បង ឬសិស្សប្អូនក្នុងសិល្បៈឡើយ ពិសេសអ្នកដែលមានអាយុស្របាលគ្នា ឬកើតឆ្នាំតែមួយ។

 
មកដឹងពីតួធំៗប្រចាំ K-Drama ណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំតំណាលគ្នា
មកដឹងពីតួធំៗប្រចាំ K-Drama ណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំតំណាលគ្នា
មកដឹងពីតួធំៗប្រចាំ K-Drama ណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំតំណាលគ្នា

ខាងក្រោមនេះជាតារាដែលកើតឆ្នាំតែមួយ និងមានអាយុតំណាលគ្នា៖

 

១. Jo Jung Suk និង Gong Hyo Jin កើតឆ្នាំ ១៩៨០


២. Lee Dong Wook និង Jun Ji Hyun កើតឆ្នាំ ១៩៨១


៣. Hyun Bin និង Son Ye Jin និង កើតឆ្នាំ ១៩៨២


៤. Park Hae Jin និង Jung Yu Mi កើតឆ្នាំ ១៩៨៣


៥. Shin Min Ah និង Koo Hye Sun កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨៤


៦. Song Joong Ki និង Hwang Jung Eum កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨៥


៧. Kim Seon Ho និង Park Min Young កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨៦


៨. Lee Min Ho និង Ji Chang Wookកើតឆ្នាំ ១៩៨៧


៩. Kim Soo Hyun, Park Seo Joon និង Jung Hae Inកើតឆ្នាំ ១៩៨៨


១០. Lee Jong Suk និង Shin Hye Sun កើតឆ្នាំ១៩៨៩


១១. Kang Ha Neul និង Park Boyoung កើតឆ្នាំ ១៩៩០


១២. Park Hyung Sik និង Hwang In Yeop កើតឆ្នាំ ១៩៩១


១៣. Woo Do Hwan និង Kim Ji Won កើតឆ្នាំ ១៩៩២


១៤. Park Bo Gum និង IU កើតឆ្នាំ ១៩៩៣


១៥. Song Kang និង Bae Suzy កើតឆ្នាំ ១៩៩៤


១៦. Lee Do Hyun និង Kim Da Mi កើតឆ្នាំ ១៩៩៥


១៧. Moon Gayoung និង Rowoon កើតឆ្នាំ១៩៩៦


១៨. Cha Eun Woo និង Yeo Jin Goo កើតឆ្នាំ ១៩៩៧

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia