រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៩ករណី

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

 
រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៩ករណី

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ០៩នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ០៨នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)