សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

 
សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

ថ្ថ្ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ 
សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ ✖️

មានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកពុំគួរធ្វើ ដូចជាការបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុន ការបើកឃ្លាំង ការនាំចេញទំនិញ ការផ្ទេរប្រាក់ឬដាក់ប្រាក់ ការធ្វើដំណើរ   និងការព្យាបាលជាដើម

សូមចុច join Telegram  https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui  ​https://t.me/sereymongkoltips