អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌លឿង ជាថ្ងៃល្អ ✅

 
អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

*មនុស្សកើតឆ្នាំជូត៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ការជួបជុំជាមួយដៃគូរសហការ ឬមិត្តភក្តិ។ មានដំណឹងល្អពីអាជីវកម្ម ឬគ្រួសារ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។


*មនុស្សកើតឆ្នាំឆ្លូវ៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ កុំជឿរទុកចិត្តអ្នកដទៃខ្លាំងពេក គេអាចបោកប្រាស់អ្នក។ ចូរប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសំដី អាចធ្វើអោយមានការយល់ច្រឡំ ឬអាក់អន់ចិត្ត។  
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។  
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំខាល៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ធម្មតា។
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។
ស្នេហា៖ ជាថ្ងៃដែលគួរពិចារណាចំពោះទំនាក់ទំនងស្នេហាគួរបន្ត ឬបញ្ចប់។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំថោះ៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានបញ្ហារាំងស្ទះច្រើននៅក្នុងការងារថ្ងៃនេះ។ គួរជឿជាក់លើគំនិត និងសម្ថភាពខ្លួនឯង វាអាចទទួលជោគជ័យច្រើនជាងការស្តាប់អ្នកដទៃ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរោង៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ចូរធ្វើការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ កុំប្រញាប់ប្រញ៉ាល់ទាំងការងារ និងអាជីវកម្ម។ គួររៀបចំផ្ទះ ឬការិយាល័យដើម្បីទទួលបានថាមពលល្អៗចូលមក។ ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំម្សាញ់៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ ចូរកុំធ្វើការវិនិយោគ ឬសហការជាមួយអាជីវកម្មផ្សេង អ្នកអាចនឹងបាត់បង់លុយកាក់។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមី៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានការអញ្ជើញអោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធី។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល តែត្រូវចំណាយទៅវិញជាមួយអំណោយផ្សេងៗ។ ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមែ៖ 
សុខភាព៖  សុខភាពចុះខ្សោយ ចូរកុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីឆ្ងាយពីផ្ទះ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានដំណឹងមិនល្អចំពោះការងារ ឬអាជីវកម្ម។  
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ សំណាងលុយកាក់ដែលអ្នករំពឹងទុក និងមកដល់តែយឺតៗ។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំវក៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃមិនល្អសម្រាប់ការវិនិយោគ។ ទុកលុយសម្រាប់បើកអាជីវកម្មថ្មី។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងមិនល្អចំពោះគូរស្នេហ៍ អាចមានភាពរកាំរកោះ។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរកា៖ 
សុខភាព៖  សុខភាពចុះខ្សោយ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានបញ្ហាច្រើនក្នុងការងារ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ មានរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារធ្វើអោយមិនសប្បាយចិត្ត។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំច៖ 
សុខភាព៖  ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ចុះហត្ថលេខា។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងថ្ងៃនេះ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូលធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ការភ្ជាប់ពាក្យ ឬរៀបការ។

*មនុស្សកើតឆ្នាំកុរ៖ 
សុខភាព៖  ចូរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ជាពិសេសការប្រើប្រាស់យានជំនិះ ឬគ្រឿងម៉ាសុីន។ មានបញ្ហារំាងស្ទះច្រើនក្នុងការងារ ឬអាជីវកម្ម។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ សំណាងលុយកាក់ពិបាករក ។
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

សូមចុច join Telegram  https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui  ​https://t.me/sereymongkoltips