[វីដេអូ]​​​​​ Ep.72 ប្រធានបទ៖ ការរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.72 ប្រធានបទ៖  ការរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖