ប្រធានបទ ៖ ជំងឺមហារីកឆ្អឹង

ជំងឺមហារីកឆ្អឹងអាចប៉ះឆ្អឹងណាមួយក្នុងរាងកាយប៉ុន្តែភាគច្រើនវាប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងអាងត្រគាកឬឆ្អឹងវែងៗនៅដៃ និងជើង។ សូមជម្រាបថា ជំងឺមហារីកឆ្អឹងគឺកម្រកើតឡើងណាស់ដែលភាគច្រើនកើតតិចជាង 1 ភាគរយនៃមហារីកទាំងអស់។

 
ប្រធានបទ ៖ ជំងឺមហារីកឆ្អឹង

ពាក្យ "មហារីកឆ្អឹង" មិនរាប់បញ្ចូលមហារីកដែលចាប់ផ្តើមនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយ និងរីករាលដាលដល់ឆ្អឹងនោះទេ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកឆ្អឹងរួមមាន ៖

- ឈឺឆ្អឹង

- ហើមនិងទន់ភ្លន់នៅជិតតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់

- ឆ្អឹងខ្សោយ នាំឱ្យបាក់ឆ្អឹង

- អស់កម្លាំង

- ការសម្រកទម្ងន់ដោយអចេតនា

- តំណពូជ

ប្រភព ៖ Mayo Clinic                           អត្ថបទ ៖ កា