ប្រធានបទ ៖ កាន់តែងាយស្រួលកម្មវិធីទាំង 5 នេះល្អសម្រាប់មាតាបិតាថ្មីថ្មោង!

បច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបទៅៗ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពងាយស្រួលក្នុងធ្វើប្រើប្រាស់សម្រាប់ ការងារផ្សេងៗ។ទាក់ទងចំពោះឪពុកម្តាយថ្មីថ្មោង ដែលគិតថាខ្លូនមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលថែរក្សាកូនៗ អាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីទាំង 5 នេះមានក្នុងទូរស័ព្ទដៃមានដូចជា ៖

 
ប្រធានបទ ៖ កាន់តែងាយស្រួលកម្មវិធីទាំង 5 នេះល្អសម្រាប់មាតាបិតាថ្មីថ្មោង!

  1. AI Baby Tracker by Glow ជាកម្មវិធីដែលអាចជាសៀវភៅកត់ត្រាតាមបែបឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួន

ដែលអាចឲ្យអាណាព្យាបាលបានដឹងពីសុខភាព ទម្លាប់ និងសុខភាពរបស់កូន

  1. BabySparks ជាកម្មវិធីដែលជួយកូនមានភាពវៃឆ្លាត និងយល់ដឹងមុនពេលពួកគេពេញវ័យ
  2. The Wonder Weeks ជាកម្មវិធីតាមដានទារកគេង
  3. Huckleberry Sleep Baby Tracker ​ជាកម្មវិធីទាក់ទងនឹងការតាមដានផ្លូវចិត្ត ការគេង និងអត្តចរិករបស់កូន
  4. Spotify ជាកម្មវិធីតន្ត្រីអាចបំពេរកូនឲ្យគេង

ប្រភព ៖ Slash Gear                            អត្ថបទ ៖ កា