តើផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្តេច?

បង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកទ្រឹស្តីនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដោយឆ្លើយសំណួរកម្មវិធី Cambodia Driving Rules ::: ទាញយក និងតម្លើងកម្មវិធី Cambodia Driving Rules ដោយឥតគិតថ្លៃ (FREE Download) ក្នុងការរៀនទ្រឹស្តីនៃការបើកបរនៅលើ App Store និង Play Store ។ ::: #សំណួរចម្លើយប្រចាំសប្តាហ៍ (មានផ្តល់ជូនរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ) ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ១.ចប់ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិ

 
តើផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្តេច?