តើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗទាំងនេះដឹងអ្វីខ្លះអំពីអ្នក?

បើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Security Baron ដែលបានត្រួតពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗ មានដូចជា ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Twitter ក្រុមហ៊ុន Amazon ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានបង្ហាញពីប្រភេទទិន្នន័យនានានៅលើក្រាបដែលខ្លួនបានទាញយកពីអ្នកប្រើប្រាស់កន្លងមក។នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន pcmag។

 
តើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗទាំងនេះដឹងអ្វីខ្លះអំពីអ្នក?
តើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗទាំងនេះដឹងអ្វីខ្លះអំពីអ្នក?

សូមជម្រាបថា ថ្មីៗនេះរឿងអាស្រូវអំពីភាពជាឯកជនរបស់ Facebook អាចនឹងធ្វើឱ្យអ្នកចោទសួរថាតើបណ្តាញសង្គមនិងក្រុមហ៊ុនយក្សបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតពិតជាដឹងអំពីអ្នកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

ដូចនេះសូមមើលអំពីការតាមដានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដូចខាងក្រោម:

 

ប្រភព: pcmag ដោយ: ជា បញ្ញា