តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

បើយោងតាមផេកហ្វេសបុករបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គឺ

ប្រេងសាំងធម្មតា ៣.៥០០រៀល/លីត្រ

ប្រេងម៉ាស៊ូត ៣.២០០រៀល/លីត្រ ។

សូមទាញយកសេចក្ដីជូនដំណឹងតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ជាប្រភេទ PDF តាមតំណរខាងក្រោម៖

https://drive.google.com/file/d/1Lo4YgHkevcTADWcr5fOtP-fY7GrFu1D4/view?fbclid=IwAR2h3HNTx6MMpBlEHbl3TZS7YpDEWAs_EGdedAzsSG5ZxXjm6Gp_rG2mFP0

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

 

ប្រភព: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម