រកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៦១៨នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៦០នាក់​

 
រកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៦១៨នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៦០នាក់​

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោមនេះ​ ៖

 

 

សូមចុចlink  Telegram Channel  CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈhttps://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល