ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីស្លាប់ចំនួន ០៣នាក់ដោយសារវីរុសកូវីដ១៩ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ០១នាក់

 
ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីស្លាប់ចំនួន ០៣នាក់ដោយសារវីរុសកូវីដ១៩ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ០១នាក់

ថ្ងៃទី១៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីស្លាប់ចំនួន​ ០៣នាក់​ដោយសារវីរុសកូវីដ១៩ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ០១នាក់។

ដោយបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៧០ឆ្នាំ​ ស្លាប់នៅផ្ទះ​ ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៤៨ឆ្នាំ​ ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហ្លួងម៉ែ​ ហើយក៏មានបុរសជនជាតិខ្មែរ​ម្នាក់ទៀតអាយុ​ ៦៧ឆ្នាំ​ បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ​៕

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល