ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើកទី១ចំនួន ៣៥២,៣៣៩នាក់ និងលើកទី២ ចំនួន ២៥៧,២៣៨នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

 
ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើកទី១ចំនួន ៣៥២,៣៣៩នាក់ និងលើកទី២ ចំនួន ២៥៧,២៣៨នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

សូមចុចlink Telegram Channel CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈ https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងព័ត៌មាន