រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦៥០នាក់ ខណ:អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៧៣៩នាក់

 
រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦៥០នាក់ ខណ:អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៧៣៩នាក់

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល