ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ពន្យល់៣ចំនុច អំពីមូលហេតុដែល YouTube ផ្អាកមិនឱ្យរកចំណូលពីសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យូធូបនៅកម្ពុជា!

 
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ពន្យល់៣ចំនុច អំពីមូលហេតុដែល YouTube ផ្អាកមិនឱ្យរកចំណូលពីសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យូធូបនៅកម្ពុជា!

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍