ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៩៣ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤៤៣ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១១នាក់។

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៩៣ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤៤៣ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១១នាក់នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ១១២នាក់។

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១០២,១៣៦នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​៩៥,៨១០នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២០៧៨នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល