ក្រសួងទេសចរណ៍ដាក់ចេញបន្ថែមទៀតនូវនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាលើសេវាកម្មទេសចរណ៍ចំនួន០៣

ដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀនរស់តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ក្រសួងទេសចរណ៍បានដាក់ចេញបន្ថែមទៀតនូវនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាលើសេវាកម្មទេសចរណ៍ចំនួន០៣ទៀត រួមមាន៖

 
ក្រសួងទេសចរណ៍ដាក់ចេញបន្ថែមទៀតនូវនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាលើសេវាកម្មទេសចរណ៍ចំនួន០៣

នីតិវិធីស្តង់ដាប្រតិបត្តិតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវគោក តាមផ្លូវទឹក និងការីទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក (Domestic Tour Operator) ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងទេសចរណ៍