[វីដេអូ] Ep.14 ប្រធានបទ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ

 
[វីដេអូ] Ep.14 ប្រធានបទ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានវីដេអូដូចខាងក្រោម៖