រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) -ករណីជាសះស្បើយ ២៩នាក់ -ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

 
រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ២៩នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

 

 

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល