ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើ អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ណែនាំដល់មន្ទីរសុខាភិបាល ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជន

ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើ អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ណែនាំដល់មន្ទីរសុខាភិបាល ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជន។

 
ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើ អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ណែនាំដល់មន្ទីរសុខាភិបាល ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជន

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល