ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួនប្រមាណ ២.២៨ លាននាក់ កើនឡើងចំនួន ១០៥៩%

តាមរបាយការណ៍ស្ថិតិទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍បានបង្ហាញថា កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិសរុបចំនួនប្រមាណ ២.២៨ លាននាក់ កើនឡើងចំនួន ១០៥៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១ និងទេសចរផ្ទៃក្នុងរួមមាន៖ (១) ទេសចរជាតិប្រមាណ ១៣.៩៣ លាននាក់ កើនឡើង ១៩៩% (២)ទេសចរបរទេសប្រមាណ ១.៨៨ លាននាក់ កើនឡើង ៥៧២%

 
ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួនប្រមាណ ២.២៨ លាននាក់ កើនឡើងចំនួន ១០៥៩%

ជើងហោះហើរអន្តរជាតិចូលសរុបមានចំនួន ១០៩៣៨ ជើង (ឆ្នាំ២០២១ មាន ២១៣៩ ជើង) ក្នុងនោះ៖

-អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ (PHN) មានចំនួន ៨៧៤០ជើង

-អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប (REP)មាន ១៧៣៨ ជើង

-អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រះសីហនុ (KOS)មាន ៤៦០ ជើង

ទីផ្សារទេសចរណ៍សំខាន់ៗទាំង១០ (Top 10) មកកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០២២ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១) រួមមាន៖

១-ថៃ (៨៥៣.៣៧៦នាក់) កើនឡើង ៩៤២,៧%

២-វៀតណាម (៤៦៣.៩៩៥នាក់) កើនឡើង ១៩៩៧,៦%

៣-ចិន (១០៦.៨៧៥នាក់) កើនឡើង ១៣៣,៥%

៤-សហរដ្ឋអាមេរិក (៩៣.៣៨៦នាក់) កើនឡើង ១៣២៩%

៥-ឡាវ (៩២.៦០៩នាក់) កើនឡើង ៣២៧៤០,១%

៦-ឥណ្ឌូនេស៊ី (៧៥.៦៥៣នាក់) កើនឡើង ៧៩៩,៦%

៧-កូរ៉េ (៦៤.០៤០នាក់) កើនឡើង ៩៥៤,៣%

៨-បារាំង (៥៦.៥០៩នាក់) កើនឡើង ១៤៥១,៦%

៩-ម៉ាឡេស៊ី (៥៣.១២៣នាក់) កើនឡើង ១៦៧៧,៣%

១០-អង់គ្លេស (៤៤.១២៣នាក់) កើនឡើង ៣៥១៦,៦%។

ពត៌មានលំអិតមានភ្ជាប់តារាងខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្រសួងទេសចរណ៍