ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានជូនដំណឹងថា រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

 
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានជូនដំណឹងថា រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានជូនដំណឹងថា រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានជូនដំណឹងថា រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

 

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម:

ប្រភព: ក្រសួងព័ត៌មាន