ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: បន្តបិទដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នរោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរ នៅបណ្តាលរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន

 
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: បន្តបិទដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នរោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរ នៅបណ្តាលរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តបិទដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នរោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តព្រះសីហនុ ដោយពិនិត្យឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង “ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍” នៅតែបន្តរីករាលដាល និងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម:

 

 

ប្រភព: ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: