ថ្ងៃនេះវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥៣៨ករណី ខណ:ជាសះស្បើយ៤៥៦ករណី

 
ថ្ងៃនេះវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥៣៨ករណី ខណ:ជាសះស្បើយ៤៥៦ករណី
ថ្ងៃនេះវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥៣៨ករណី ខណ:ជាសះស្បើយ៤៥៦ករណី

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ មានចំនួន ៥៣៨នាក់
- ករណីជាសះស្បើយ ៤៥៦នាក់
- ករណីស្លាប់ គ្មាន

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ

- ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩សរុប៖ ១៨៧១៧នាក់
- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយកូវីដ១៩៖ ៧៣៤០នាក់
- ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩សរុប៖ ១១៤នាក់


ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល