ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១៖

ករណីឆ្លងថ្មី ៥០៨ករណី

ករណីជាសះស្បើយ ៦៦០ករណី

ករណីស្លាប់ ២៣ករណី