ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២រួច ឬគ្រប់ដូស ។

 
ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី​​ ១៨ឆ្នាំឡើង ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំង​កូវីដ-១៩ ដូសទី២រួច ឬគ្រប់ដូស ហើយមានគម្លាតចាប់ពី ៤ខែឡើង ដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ និងបន្តទៅតាមបណ្តាលខេត្តផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដូចខាងក្រោម៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល