សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

 
សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី  ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី  ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ១១២នាក់​ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ​ ២៦៣នាក់

-ករណីស្លាប់​ ០៨នាក់​ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០៥នាក់)

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១១៨,០០០នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​១១៣,៥២៧នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២៧៥១នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល