សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃអង្គា ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃអង្គា ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌លឿង ជាថ្ងៃល្អ។

 
សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃអង្គា ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យទាននានាដែរលោកអ្នកគ្រោងទុក អាចធ្វើការបន់ស្រន់អោយមានសំណាងល្អ ការជួសជុលឃ្លាំង និងការសាងសង់ផ្លូវថ្មីជាដើម។ សំរាប់រឿងមិនគួរធ្វើគួរស្វែងយល់បន្ថែមពីសកម្មភាព និងកិច្ចការផ្សេងទៀតនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើ​ដើម្បីធ្វើរឿងទាំងនោះនៅថ្ងៃល្អ។

ដើម្បីទទួលបាននូវហុងស៊ុយ និងជោគជាតារាសីឆ្នាំទាំង១២ ប្រចាំថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ឆាណែល ដែលមានលីងខាងក្រោម៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui ​https://t.me/sereymongkoltips